Informacje - News

 • Nowy Award Manager 
  Dokonała się kolejna zmiana na funkcji Award Managera PZK. Nowym Award Managerem został
  Wiesław Theodor Postawka, SQ9V.

 [09.12.2017]


ZAPRASZAMY DO ZDOBYWANIA OFICJALNYCH DYPLOMÓW PZK !!Kontakt - Contact


Award Manager PZK:


Wiesław Theo Postawka, SQ9V

P. O. Box 53

44-280 RYDUŁTOWY

Poland


sq9v@pzk.org.pl

awards@pzk.org.pl


POLSKA

Dyplom »POLSKA«

Dyplom »POLSKA«


Regulamin

(aktualny od 15 marca 2012 roku)


Do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzone od dnia 01 stycznia 1999 r.;

1. Dyplom wydawany jest oddzielnie w każdej z następujących kategorii:

 • JUNIOR - dla dzieci i młodzieży do lat 18 za łączności przeprowadzone z województwami pod znakiem polskich stacji klubowych, bez względu na pasmo i emisję (dyplom wydawany jest na imię, nazwisko ew. znak nasłuchowy młodego operatora po potwierdzeniu przez Prezesa Klubu lub operatora odpowiedzialnego za pracę stacji klubowej, osobistego przeprowadzenia łączności przez ubiegającego się o dyplom. Potwierdzenia kartami QSL nie są wymagane. Opłata za dyplom 10,- zł. jest jednakowa dla wszystkich ubiegających się o dyplom);
 • MIXED – za łączności ze stacjami pracującymi z polskich województw, bez względu na pasmo i rodzaj emisji tych łączności;
 • PHONE – za łączności emisjami fonicznymi: SSB, AM, FM oraz także SSTV, bez względu na pasmo,
 • CW – za łączności emisją CW, bez względu na pasmo,
 • DIGI – za łączności emisjami cyfrowymi, np. RTTY, PSK, FSK i innymi cyfrowymi, bez względu na pasmo,
 • 160M – za łączności w paśmie 1,8 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 80M – za łączności w paśmie 3,5 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 40M – za łączności w paśmie 7 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 30M – za łączności w paśmie 10,1 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 20M – za łączności w paśmie 14 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 17M – za łączności w paśmie 18 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 15M – za łączności w paśmie 21 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 12M – za łączności w paśmie 24,9 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 10M – za łączności w paśmie 28 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 6M – za łączności w paśmie 50 MHz bez względu na rodzaj emisji,
 • 2M – za łączności w paśmie 144 MHz bez względu na rodzaj emisji;

2. W zależności od ilości przeprowadzonych łączności z województwami Polski, w każdej z wymienionych wyżej kategorii, dyplom „POLSKA” może mieć następujące 4 klasy:

 • Klasa podstawowa - za przeprowadzenie co najmniej 1 łączności ze stacjami pracującymi z terenu każdego z 16 województw Polski,
 • Klasa 3 brązowa – za przeprowadzenie co najmniej 3 łączności ze stacjami pracującymi z terenu każdego z 16 województw Polski,
 • Klasa 2 srebrna – za przeprowadzenie co najmniej 7 łączności ze stacjami pracującymi z terenu każdego z 16 województw Polski,
 • Klasa 1 złota – za przeprowadzenie co najmniej 12 łączności ze stacjami pracującymi z terenu każdego z 16 województw Polski.

Klasę brązową, srebrną i złotą oznacza się na dyplomie odpowiednią nalepką.


Wykaz województw i ich oznaczenia literowe:

W 1 okręgu wywoławczym: zachodnio-pomorskie - Z,

W 2 okręgu wywoławczym: pomorskie - F, kujawsko-pomorskie - P,

W 3 okręgu wywoławczym: lubuskie - B, wielkopolskie - W,

W 4 okręgu wywoławczym: podlaskie - O, warmińsko-mazurskie - J,

W 5 okręgu wywoławczym: mazowieckie – R,

W 6 okręgu wywoławczym: opolskie - U, dolnośląskie - D,

W 7 okręgu wywoławczym: łódzkie - C, świętokrzyskie - S,

W 8 okręgu wywoławczym: lubelskie - L, podkarpackie - K,

W 9 okręgu wywoławczym: śląskie - G, małopolskie – M.

Administracyjna mapa Polski, z zaznaczonymi radioamatorskimi okręgami wywoławczymi znajduje się tu: >>>>>>>>


3. Uwagi i zastrzeżenia:

 • Wszystkim, którzy złożą aplikację do dyplomu „POLSKA” wg niniejszego regulaminu, będzie wydawany dyplom wg nowego opracowania graficznego. Stacje, które zdobyły dyplom „POLSKA” wg poprzednio obowiązującego regulaminu (i poprzedniego wzoru graficznego) mogą ponownie przystąpić do jego zdobywania wg niniejszego regulaminu. W żadnym razie nie oznacza to unieważnienia poprzednio wydanych dyplomów „POLSKA”.
 • Operatorowi każdej stacji nasłuchowej i nadawczej dyplom „POLSKA” może być wydany jednokrotnie w danej kategorii.
 • Wszystkie kategorie i klasy dyplomu „POLSKA” dostępne są dla nasłuchowców na zasadach analogicznych jak dla nadawców lecz stosowanych odpowiednio.
 • Dyplom „POLSKA” nie jest wydawany w kategoriach łączonych, np.: PHONE-40M, 15M-MIXED, 80M-CW, itp.
 • Do dyplomu nie są zaliczane łączności „cross-band” oraz „cross‑mode”, tzn. mieszane, różne pasma nadawania i odbioru oraz mieszane, różne emisje nadawania i odbioru. Nie są także zaliczane łączności przez przemienniki naziemne i satelitarne.
 • Stacje zagraniczne mogą zdobyć dyplom „POLSKA” za łączności przeprowadzone w czasie trwania jednej edycji SP-DX-Contest lub SP‑DX-RTTY-Contest na podstawie logu za zawody przesłanego do organizatora zawodów, tzn. bez obowiązku posiadania kart QSL, a więc bez obowiązku potwierdzania listy łączności przez dwóch nadawców. W takim przypadku dyplom klasy 1 – złotej – będzie wydawany bezpłatnie.
 • W każdym przypadku stacje zagraniczne obowiązuje wysłanie zgłoszenia na dyplom wraz z listą łączności do Award Managera PZK.
 • Zgłoszenia na dyplom „POLSKA” przyjmowane są wyłącznie na drukach przewidzianych dla tego dyplomu, które można pobrać tu: >>>>>>>>  
 • Obowiązują zasady listy GCR – zgodność listy łączności z kartami QSL potwierdzają dwaj nadawcy.
 • Łączności w zestawieniach należy uporządkować najpierw według litery oznaczającej województwo, a następnie - w ramach województw - według pasm.
Zgłoszenie wraz z opłatą za dyplom (lub dowodem wpłaty) należy przesłać do Award Managera PZK – patrz Zasady ogólne…


  HOME  MAPA POLSKI  DRUKI ZGŁOSZEŃ